Doprava od 19 € zadarmo!


Obchodné podmienky


obchodné spoločnosti

VAVRYS SK s.r.o

A.Rudnaya 3619
010 01 Žilina
Slovakia

IČO 36716111
IČ DPH SK2022303415
Spoločnosť je zapísaná v oddeli Sro,vložka č.18419/L v obch.registri Okresného súdu Žilina.
TEL: :+421 911 454 422
E-MAIL: info@vavrys.sk

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese

https://crafteshop.vavrys.sk/

1. Úvodné ustanovenie

1.1. Prevádzkovateľ

1.1.1. Internetový obchod na adrese https://crafteshop.vavrys.sk/  (ďalej len "internetový obchod") je prevádzkovaný spoločnosťou VAVRYS SK s.r.o. so sídlom na adrese A. Rudnaya 3619, 010 01 Žilina zapísané v oddeli s. r. o., vložka č.18419 / L v obch.registri Okresného súdu Žilina (ďalej len "predávajúci" alebo "prevádzkovateľ")

Kontakty:
e-mail:  info@vavrys.sk
tel.č.: +421 911 454 422

 

1.2. Kupujúci

1.2.1. Kupujúci je každý návštevník internetového obchodu, bez ohľadu na to, či koná ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ (ďalej len "kupujúci").

1.2.2. Spotrebiteľom je kupujúci fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len "spotrebiteľ").

1.2.3. Podnikateľom je kupujúci osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len "podnikateľ").

1.3. Obchodné podmienky

1.3.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len "kúpna zmluva").

1.3.2. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednania alebo platnosť niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok nie je kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi predávajúcim a kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatným pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto obchodné podmienky.

1.3.3. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia platnými zákonmi SR.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy, dodacie podmienky a platby

2.1. Ponuka tovaru

Tovar ponúkaný prostredníctvom stránok internetového obchodu je ponukou tovaru, ktorá má iba informatívny charakter. Samotná ponuka tovaru sa, bez ďalšieho, nepovažuje za návrh dodať tovar v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka a prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom ponúkaného tovaru

2.2. Objednávka

2.2.1. Objednávku môže kupujúci vytvoriť pomocou formulára na stránkach internetového obchodu. Pri vytvorení objednávky pomocou formulára kupujúci najprv vyberie tovar, o ktoré má záujem. Po zvolení požadovaného množstva, spôsobu dopravy (pozri článok. 2.4.1.) A spôsobu platby (pozri článok. 2.5.1.) Kupujúci potvrdí svoju objednávku, čím podá záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.

2.2.2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

2.3. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.3.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať návrh kúpnej zmluvy kupujúceho (objednávku), ak tento návrh nie je v rozpore s týmito obchodnými podmienkami. Prevádzkovateľ potvrdí prijatie návrhu prostredníctvom správy na elektronickú adresu kupujúceho.

2.3.2. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je prevádzkovateľom zaslaný kupujúcemu na elektronickú adresu, ktorú uviedol v objednávke.

2.3.3. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. Náklady na internetové pripojenie alebo náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

2.4. Dodacie podmienky

2.4.1 Dodanie tovaru je realizované prostredníctvom služieb prepravcu GLS a Zásielkovňa a to na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke. Doprava realizovaná prostredníctvom Zásielkovne bude doručená na zvolené výdajné miesto alebo Z-BOX Zásielkovne.

2.4.2. Kupujúcemu bude tovar doručený najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Zásielka bude obsahovať objednaný tovar a predajný doklad vrátane záručného listu.

2.4.3. Náklady na dodanie tovaru objednaného v rámci jednej objednávky sú nezávislé na počte objednaných kusov (položiek). Náklady na dodanie realizované prostredníctvom služieb prepravcu GLS, ktoré je kupujúci povinný uhradiť súčasne s úhradou kúpnej ceny tovaru, činí 4,80 EUR, prostredníctvom služieb prepravcu Zásielkovňa činá 2,35 EUR,  ibaže sa jedná o prípady, keď predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru neúčtuje

2.4.4. Predávajúci nebude kupujúcemu účtovať náklady na dodanie tovaru v prípade, že prekročí Vaša objednávka cenu 19 EUR.

2.4.5. V prípade zasielania tovaru do zahraničia si prevádzkovateľ vyhradzuje právo pripočítať k štandardnej cene dopravy dodatočné náklady za dopravu do zahraničia.

2.4.6. Pre dodanie tovaru platí, že kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol prepravcovi údaje týkajúce sa kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie tovaru, pričom predávajúci tovar pred jeho dodaním na svoje náklady zabalí a označí spôsobom dohodnutým v kúpnej zmluve , prípadne spôsobom obvyklým, zodpovedajúcim dohodnutému spôsobu dodania a užívania.

2.4.7. Ak to vyžaduje povaha tovaru alebo určuje ak takúto povinnosť výslovne príslušná kogentnou právna norma, je predávajúci povinný ako súčasť dodávky dodať kupujúcemu takúto dokumentáciu a doklady vzťahujúce sa k dodávanému tovaru, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

2.4.8. Ak uvedie kupujúci v objednávke číslo mobilného telefónu, bude predávajúci kupujúceho o stave vybavovania jeho objednávky (resp. Kúpnej zmluvy) informovať prostredníctvom SMS zaslanej na uvedené telefónne číslo, a to na náklady predávajúceho.

 

2.5. Spôsob platby

2.5.1. Platba za tovar môže byť realizovaná:

- formou dobierky pri prevzatí tovaru od prepravcu GLS

- v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na výdajni zásielok

2.5.2. Všetky zmeny vrátane zmien cien v internetovom obchode sú vyhradené. Cena je platná v čase objednania.

2.5.3. Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené vrátane DPH, pokiaľ nie je u ceny výslovne uvedené, že cena je uvedená bez DPH.

2.5.4. Kupujúci súhlasí s vystavením účtenky v elektronickej podobe.

 

2.6. Práva a povinnosti vyplývajúce z uzavretia kúpnej zmluvy

2.6.1. Prevádzkovateľ je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu a kupujúci je povinný tovar prevziať a kúpnu cenu uhradiť.

2.6.2. V prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok kupujúcim si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pokiaľ zákon neustanovuje inak, kupujúcemu v takomto prípade vzniká povinnosť uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä potom náklady na zaslanie tovaru, ak ho kupujúci neprevezme.

2.6.3. Kupujúci je povinný najmä pri objednávaní tovaru uvádzať správne a pravdivé údaje. Údaje potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy uvedené kupujúcim sú predávajúcim považované za správne.

2.6.4. Všetky oznámenia predávajúceho môžu byť kupujúcemu doručovaná na elektronickú adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

 

2.7. Darčekové poukazy a zľavové kódy

2.7.1. Kupujúci môže pri tvorbe objednávky zadať kódy obsiahnuté na zakúpených darčekových poukazoch a zľavové kódy poskytované prevádzkovateľom v súlade s ich pravidlami.

2.7.2. Ak nie je prevádzkovateľom výslovne uvedené inak, darčekové poukazy ani zľavové kódy:

  • nie je možné uplatňovať opakovane;
  • nemožno vzájomne kombinovať;
  • nemožno použiť na nákup ďalších poukazov.

2.7.3. Zľavové kódy navyše nie je možné uplatňovať na tovar vo výpredaji, ibaže prevádzkovateľ výslovne uvedie inak.

2.7.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného dôvodného vrátenia tovaru kupujúcim predávajúcemu zakúpeného na základe zľavového kódu alebo darčekového poukazu, má kupujúci nárok na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru skutočne uhradil peňažnými prostriedkami. V prípade darčekového poukazu ďalej vystaví predávajúci nový darčekový poukaz v zodpovedajúcej hodnote. Predávajúci však môže rozhodnúť o tom, či a v akej hodnote vystaví kupujúcemu nový zľavový kód.

2.7.5. Pokiaľ má darčekový poukaz alebo zľavový kód obmedzenú dobu platnosti, kupujúci je oprávnený darčekový poukaz alebo zľavový kód použiť iba pred jej uplynutím. Predávajúci neposkytuje peniaze, ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu darčekového poukazu alebo zľavového kódu.

2.7.6. Darčekový poukaz ani zľavový kód nemožno vymeniť za peniaze. V prípade, že kupujúci odoberie tovar za nižšiu cenu, než je hodnota darčekového poukazu alebo zľavového kódu, nemá nárok na doplatenie hodnoty darčekového poukazu alebo zľavového kódu ani na nový darčekový poukaz alebo zľavový kód na zvyšok hodnoty pôvodného uplatneného darčekového poukazu alebo zľavového kódu.

2.7.7. V prípade, že darčekový poukaz alebo zľavový kód bude uplatnený v rozpore s pravidlami prevádzkovateľa pre použitie predmetných darčekových poukazov a zľavových kódov, má prevádzkovateľ právo takto uplatnený darčekový poukaz alebo zľavový kód odmietnuť a od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že vzniknú pri výklade pravidiel nejasnosti, platia ich výklad stanovený prevádzkovateľom.

3. Dodanie tovaru

3.1. Dodacia lehota

3.1.1. Prevádzkovateľ sa, pri zohľadnení podmienok uvedených nižšie, zaväzuje odoslať tovar kupujúcemu v najbližšom možnom termíne najneskôr v zákonnom termíne, tj. do 5 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

3.1.2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené oneskorením odoslanie alebo doručenie tovaru z akéhokoľvek dôvodu.

 

3.2. Preprava, doručenie a prevzatie tovaru

3.2.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k kupovanému tovaru jeho prevzatím. Okamihom prevzatia tovaru tiež na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare.

3.2.2. Súčasťou dodávky je doklad o zakúpení tovaru, ktorý uvádza dátum predaja, označenie tovaru, kúpnu cenu a údaje o predávajúcim. Predávajúci zašle kupujúcemu na žiadosť daňový doklad v elektronickej podobe.

3.2.3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa doporučuje kupujúcemu zásielku od prepravcu neprevziať a vyplniť záznam o poškodení zásielky. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúce tovar bol neporušený.

3.2.4. Reklamácia mechanického poškodenia tovaru, nezodpovedajúceho tovaru a pod., Ktoré neboli viditeľné pri prevzatí zásielky od prepravcu, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení. Prevádzkovateľ neručí za poškodenie tovaru vzniknuté pri jeho preprave, ak kupujúci bezodkladne toto poškodenie neuplatnia v súlade s ods. 3.2.3. a 3.2.4. týchto obchodných podmienok.

3.2.5. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

3.2.6. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

3.2.7. Pokiaľ si kupujúci v jednom kalendárnom dni objedná (prostredníctvom jednej alebo viacerých objednávok) spolu viac ako 4 kusy tovaru môže predávajúci požadovať úhradu tovar vopred ako jedinú možnosť úhrady. Túto možnosť si prevádzkovateľ vyhradzuje, v rozsahu umožnenom zákonom, aj v prípade opakovaného neodôvodneného vracania zjavne používaného tovaru zo strany toho istého kupujúceho a / alebo opakovaného bezdôvodného neprevzatia objednaného tovaru.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

4.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim

4.1.1. Ustanovenia tohto článku 4. obchodných podmienok sa vzťahujú výhradne na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom. Ak je teda nižšie v tomto článku používalo slovo "spotrebiteľ", je tým mienený kupujúci, ktorý je spotrebiteľom.

4.1.2. Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 a nasl. Občianskeho zákonníka právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Lehota podľa prvej vety plynie odo dňa prevzatia tovaru, pričom ak je predmetom kúpnej zmluvy dodanie niekoľkých druhov (položiek) tovar, plynie lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od kúpnej zmluvy odstupuje.

4.1.3. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal.

Náklady na vrátenie predmetného tovaru predávajúcemu nesie v takom prípade spotrebiteľ, a to aj v prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

4.1.4 Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru, ktorý od neho na základe kúpnej zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peněžena prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

4.1.5. Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty takéhoto tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

4.1.6. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

4.1.7. V súlade s príslušným ustanovením OZ oznamuje predávajúci spotrebiteľovi, že spotrebiteľ je oprávnený (nie však povinný) využiť pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle tohto článku obchodných podmienok formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorého vzor je prílohou obchodných podmienok.

4.1.8. Spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa § 1837 občianskeho zákonníka nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch tu uvedených, najmä potom v prípade dodávky tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ďalej tovar v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (napr. spodnú bielizeň).

4.1.9. Pokiaľ kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene a zašle napriek tomu tovar prevádzkovateľovi, nebude tovar prijatý, prípadne bude na náklady spotrebiteľa zaslaný späť a v prípade preukázateľného vrátenia nedoručiteľné zásielky zničené prevádzkovateľom bez nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny, s čím kupujúci týmto súhlasí.

4.1.10. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček s čím kupujúci týmto súhlasí.

Náklady na dodatočné služby spojené s dodaním tovaru kupujúcemu (vr. Najmä nákladov na službu dobierky) sa nevracia.

Protokol o vrátenie tovaru na stiahnutie tu

4.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prevádzkovateľom

4.2.1. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim, resp. s takým kupujúcim zmluvu vôbec neuzavrieť, ak kupujúci v niektorom z predchádzajúcich záväzkových vzťahov s predávajúcim porušil akúkoľvek svoju povinnosť podstatným spôsobom. Porušenie predchádzajúceho záväzkového vzťahu podstatným spôsobom sa považuje na účely odstúpenie od zmluvy za správanie v zmysle § 2002 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

4.2.2. Ak prevádzkovateľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu tovaru, ak už táto bola uhradená, prípadne zníženú v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

 

5. Práva z chybného plnenia

5.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka) a zákonom o ochrane spotrebiteľa.

5.2 Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v množstve, akosti a prevedení, ako je dohodnuté v kúpnej zmluve. Ak nie sú akosť a prevedenie dojednané, plní predávajúci v akosti a prevedení vhodných pre účel zrejmý z kúpnej zmluvy; inak pre účel obvyklý.

5.3. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v zákonom stanovenej dobe, tj. 24 mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenému k veci alebo v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, použijú sa zákonné ustanovenia o záruke za akosť. Ak sa prejavia vada v priebehu 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí; po uplynutí tejto 6 mesačnej lehoty musí kupujúci svoje tvrdenie, že vada existovala už v čase prevzatia, preukázať.

5.4. Práva z chybného plnenia môže kupujúci uplatniť u predávajúceho na adrese sídla prevádzkovateľa internetového obchodu. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

5.5. Pri uplatnení práva z chybného plnenia je kupujúci povinný preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ odporúča na tento účel predložiť najmä potvrdenie o kúpe.5.6. Kupující má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.

5.6. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil, alebo ju spôsobila tretia osoba odlišná od predávajúceho a bez jeho zavinenia.

5.7. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii zo strany spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia zo strany spotrebiteľov vrátane odstránenia chyby bude predávajúcim vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Prednostným spôsobom vybavenia reklamácie je vrátenie kúpnej ceny.

5.8. Ak prevádzkovateľ reklamáciu neodmietne, vystaví kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie, ktorá bude obsahovať okrem iného identifikáciu prevádzkovateľa a kupujúceho, čo je obsahom reklamácie podľa kupujúceho, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci uprednostňuje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis pracovníka.

5.9. Spotrebiteľ má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva z chybného plnenia.

5.10. O tom, že bola reklamácia vybavená a akým spôsobom je prevádzkovateľ povinný kupujúceho informovať, a to na elektronickú adresu, ktorú uviedol pri reklamácii alebo prostredníctvom iného kontaktného údaje, podľa ktorého bude možné kupujúceho upozorniť na vybavenie reklamácie. Prevádzkovateľ v tomto oznámení uvedie lehotu na vyzdvihnutie reklamovaného tovaru.

5.11. V prípade, že si kupujúci nevyzdvihne v lehote stanovenej prevádzkovateľom reklamovaný tovar, je prevádzkovateľ oprávnený účtovať si primerané skladné či tovaru svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí prevádzkovateľ kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

5.12. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty, zranenia alebo poškodenie majetku, či už priame alebo nepriame, spôsobené chybou dodaného tovaru, ak táto strata, zranenie alebo poškodenie majetku nevzniklo nedbalosťou, opomenutím alebo úmyslom na strane prevádzkovateľa.

 

6. Ochrana osobných údajov

6.1. Nakladanie s osobnými údajmi kupujúcich podlieha úprave zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a iné príslušné legislatíve. Registračné číslo prevádzkovateľa na Úrad pre ochranu osobných údajov je 00077862.

6.2. Ochrana osobných údajov kupujúceho alebo akéhokoľvek iného užívateľa webové stránky, vrátane podmienok pre zasielanie obchodných oznámení, sa riadi pravidlami nakladania s osobnými údajmi, ktorých aktuálny plné znenie je k dispozícii tu.

6.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, ktorými sa rozumie meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo (podnikatelia, platcovia DPH), elektronická adresa, pohlavie, číslo bankového účtu a telefónne číslo a udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, prevádzkovanie vernostného programu a na účely vedenia používateľského účtu. Súhlas so zasielaním obchodných oznámení kupujúci udeľuje dobrovoľne a môže ho kedykoľvek bezplatne pomocou odkazu uvedeného na konci obchodného oznámení odvolať. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

6.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte alebo pri objednávke) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

6.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Tu sú uvedené aktuálne informácie o spracovateľoch osobných údajov.

6.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu, kedy bude zákazník aktívnym zákazníkom elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.

6.7. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže::

  • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
  • požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

6.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

6.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

6.10. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může kupující jednotlivá cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivá cookies lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní stránky. Bližší informace jsou obsaženy v zásadách používání souborů cookie.

6.11. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

6.12. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

6.13. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. Prostredníctvom nastavení svojho webového prehliadača môže kupujúci jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať či úplne zakázať. Jednotlivé cookies možno tiež blokovať alebo povoliť len pre konkrétne stránky. Bližšie informácie sú obsiahnuté v zásadách používania súborov cookie.

7. Riešenie sporov

7.1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@vavrys.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

7.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom európskej platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr.

7.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Jazykom komunikácie medzi prevádzkovateľom a kupujúcim a jazykom kúpnej zmluvy je slovenský jazyk. Uzatvorenej kúpnej zmluvy sú archivované prevádzkovateľom v elektronickej podobe a nie sú prístupné iným osobám.

8.2. V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.

8.3. Znenie obchodných podmienok môže prevádzkovateľ meniť či doplňovať. Zmenené obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vzniknutá pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté.

8.4. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom, s vylúčením všetkých kolíznych noriem. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

8.5. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.6. Zmluvné strany sa dohodli, že na prerokovanie akýchkoľvek sporov medzi prevádzkovateľom a kupujúcim je daná právomoc súdom Slovenskej republiky. Prípadné spory medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takom prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia či spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej ODR platformy. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete tu. Predtým než bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, prevádzkovateľ odporúča kupujúcemu pre vyriešenie vzniknutej situácie najskôr využiť elektronickej adresy info@vavrys.sk.

V Žiline dne 22.5.2018
VAVRYS SK  s. r. o.