Doprava od 19 € zadarmo!


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Pre spoločnosť VAVRYS SK s. r. o. je veľmi dôležitá ochrana osobných údajov a chceme pri spracovaní Vašich súkromných údajov zachovávať otvorenosť a transparentnosť. 

Preto máme zavedené podmienky, v ktorých je stanovené akým spôsobom budú Vaše osobné údaje spracované a chránené.

Táto stránka má za úlohu Vás v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríl 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ( GDPR) informovať o tom, aké informácie o Vás zhromažďujeme, z akého dôvodu a akým spôsobom Vaše informácie využívame, aké sú Vaše práva ohľadom nami využívaných osobných údajov a akým spôsobom ich u nás môžete uplatniť v súlade s GDPR nariadením.

 

Kto kontroluje vaše osobné údaje?

Kontrolu osobných údajov, ktoré nám poskytujete, spracováva a zodpovedá za údaje na základe platných právnych predpisov o ochrane údajov naša spoločnosť VAVRYS CZ s. r. o.

VAVRYS SK s.r.o
A.Rudnaya 3619
010 01 Žilina
Slovakia

IČO 36716111
IČ DPH SK2022303415
Spoločnosť je zapísaná v Odd. Sro vložka č.18419/L v obch. registri Okresného súdu Žilina. 

 

Kde máme Vaše osobné údaje uložené?

Údaje, ktoré od Vás získavame sú uložené v Európskom hospodárskom priestore ( EHP).

 

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Správca osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov ( ďalej len: GDPR“) je VAVRYS SK s.r.o. ( ďalej len „správca“).

 

Vaše osobné údaje nebudú nikdy poskytnuté, vymenené, či predané pre marketingové účely tretím osobám. Osobné údaje poskytnuté tretím osobám sú používané výhradne za účelom poskytovania našich služieb. Jednotlivé kategórie tretích osôb nájdete nižšie uvedené u jednotlivých prípadoch spracovania osobných údajov.

 

 

Aký je právny základ spracovania?

V prípade každého jednotlivého spracovania osobných údajov, ktoré od vás získavame, Vás informujeme, či je poskytnutie osobných údajov dané zákonom, požaduje sa pre účely uzatvorenia zmluvy, či je povinné osobné údaje poskytovať a aké sú prípadné dôsledky, pokiaľ sa rozhodnete údaje neposkytnúť.

 

Aké sú Vaše práva?

Právo na prístup ku svojim údajom podľa čl. 15 GDPR
Máte právo kedykoľvek požiadať o informáciu o tom ako vaše osobné údaje uschovávame. Môžete kontaktovať spoločnosť VAVRYS SK s. r. o.,  ktorá vám zašle vaše osobné údaje e-mailom.

 

Právo na prenositeľnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR 
Kedykoľvek spoločnosť VAVRYS SK s. r. o. spracováva vaše osobné údaje automatizovaným spôsobom na základe Vášho súhlasu alebo zmluvy, máte právo na kópiu svojich osobných údajov štruktúrovanom, bežne používanom alebo strojovom formáte, ktorý bude doručený Vám alebo inej osobe. To výhradne zahrňuje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Právo na opravu údajov podľa čl. 16 GDPR
Máte právo požiadať o opravu Vašich osobných údajov, pokiaľ nie sú správne a máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak  máte účet vo VAVRYS SK s. r. o. alebo ste členom Vernostného klubu VAVRYS SK s. r. o., môžete svoje osobné údaje upraviť v rámci svojho účtu a na členských stránkach.

Právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 20 GDPR

Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov spracovaných spoločnosťou VAVRYS SK  s. r. o. kedykoľvek s výnimkou týchto situácii:

 • máte otvorené požiadavky v Zákazníckom servise
 • máte nedokončenú objednávku, ktorá ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná čiastočne
 • máte v spoločnosti VAVRYS SK s. r. o. nevyrovnaný dlh, bez ohľadu na platobnú metódu
 • ste podozrivý zo zneužitia našich služieb alebo ste ich v posledných štyroch rokoch zneužili
 • Váš dlh bol v posledných troch rokoch predaný tretej strane, v prípade smrti zákazníka sa jedná o jeden rok
 • pokiaľ ste uskutočnili akýkoľvek nákup, ponecháme si Vaše osobné údaje spojené s Vašou transakciou pre účely účtovníctva

 

Právo vznesenia námietky proti spracovaniu podľa čl.20 GDPR
Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe legitímneho záujmu spoločnosťou VAVRYS SK s. r. o. . Spoločnosť VAVRYS SK s. r. o. nebude tieto osobné údaje ďalej spracovávať pokiaľ nepreukážete legitímny dôvod tohto spracovania, ktorý má prednosť pred Vašim záujmom a práva alebo s ohľadom na právne úkony.

Vaše právo vzniesť námietku proti priamemu marketingu:

Máte právo vzniesť námietku proti priamemu marketingu v rátane prípadov profilovania analýzy pre účely priameho marketingu.

Svoje požiadavky na vylúčenie z priameho marketingu môžete uskutočniť týmto spôsobom:

 • na základe postupu podľa pokynov uvedených v každom marketingovom e-maile
 • zmenou nastavenia Vášho účtu VAVRYS SK s. r. o.

 Právo na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR

Máte právo požiadať VAVRYS SK s. r. o. o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov za týchto okolností:

 • vznesiete námietku proti spracovaniu na základe legitímneho záujmu VAVRYS SK s. r. o. , spoločnosť VAVRYS SK r. o. obmedzí všetky spracovania údajov, než dôjde k overeniu legitimity záujmu
 • myslíte si, že sú vaše osobné údaje nesprávne, musí VAVRYS SK s. r. o. obmedziť všetky spracovania údajov, než dôjde k overeniu presnosti osobných údajov.
 • pokiaľ je spracovanie nezákonné, môžete napadnúť vymazanie osobných údajov a namiesto toho požiadať obmedzenie používania Vašich osobných údajov.
 • pokiaľ VAVRYS SK s. r. o. osobné údaje už nepotrebuje, ale vyžadujú sa pri obhajobe právnych nárokov

Právo odvolať súhlas so spracovaním
 Máte právo odvolať súhlas písomne alebo elektronicky na adrese správcu alebo email vavrys@vavrys.sk

Právo podať sťažnosť na úrad na ochranu osobných údajov

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

A to buď na adrese sídla úradu: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk alebo akoukoľvek inou cestou, ktorú bude úrad na ochranu osobných údajov akceptovať. Bližšie informácie úradu nájdete na webových stránkach  https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Aktualizácia Zásad ochrany osobných údajov:

Môže sa stať že bude potrebné aktualizovať naše Zásady ochrany osobných údajov. Aktuálna verzia Zásad ochrany osobných údajov je vždy k dispozícii na našich webových stránkach. Upozorníme Vás o akýchkoľvek materiálnych zmenách v rámci Zásad ochrany osobných údajov, ako napríklad pre účely používania Vašich osobných údajov, o identite kontrolóra či o Vašich právach.

 

 

ONLINE NÁKUP

 

Prečo Vaše osobné údaje používame?

Vaše osobné údaje používame ku správam Vášho online nákupu vo VAVRYS SK s. r. o, konkrétne pri spracovaní vašich objednávok, vrátenia tovaru, peňazí prostredníctvom našich online služieb a k zasielaniu oznámenia o stave doručovania alebo o prípadných problémoch s doručovaním Vášho tovaru. Je v našom právnom záujme udržovať celú evidenciu objednávok z dôvodu právnej ochrany pred budúcimi spormi. Vaše osobné údaje používame ku správam Vašich platieb. Vaše údaje taktiež používame k vybavovaniu sťažností  a záležitostí spojených so zárukou na tovar. Vaše osobné údaje sa používajú k potvrdeniu Vašej adresy u externých partnerov.

 

Aké typy osobných údajov spracovávame?

Spracovávame tieto kategórie osobných údajov

 • kontaktné informácie ako je meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo
 • platobné údaje a história platieb
 • údaje k objednávkam

Pokiaľ máte účet VAVRYS SK  budeme taktiež spracovávať Vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s účtom alebo členstvom ako je

 • identifikačné údaje k účtu alebo členstvu
 • história nákupov


Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú za účelom poskytovania vyššie uvedených služieb, a to spoločnostiam k potvrdeniu vašej adresy, komunikačným agentúram k zaslaniu potvrdenia objednávok a skladovacím a distribučným spoločnostiam v súvislosti s doručovaním Vašej objednávky.

 Berte prosím na vedomie, že tieto cieľové spoločnosti majú nezávislé právo či povinnosť spracovávať Vaše osobné údaje.

 

Aký je právny základ spracovania Vašich osobných údajov?

Spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie služieb VAVRYS SK s. r. o., čo sa týka správy a doručovania objednávky.

 

Ako dlho máme vaše údaje uložené?

Vaše údaje budeme uschovávať pokiaľ budete aktívnym zákazníkom.

 

PRIAMY MARKETING

 

Vaše osobné údaje použijeme k zasielaniu marketingových ponúk a pozvánok prostredníctvom e-mailu. K optimalizácii vášho zážitku s VAVRYS SK s. r. o. Vám budeme poskytovať relevantné informácie, doporučovať produkty, posielať vám pripomienky produktov ponechaných v nákupnom košíku a budeme Vám posielať individuálne ponuky. Všetky tieto služby sú založené na Vašich predchádzajúcich nákupoch, na tom, na aké položky klikáte a aké informácie ste nám poskytli.

 

Aké typy osobných údajov spracovávame?

Spracovávame nasledujúce kategórie osobných údajov.

 • kontaktné údaje ako e-mailová adresa, telefónne číslo
 • na aké produkty a ponuku ste klikli

Pokiaľ máte účet na VAVRYS SK s. r. o., budeme taktiež spracovávať Vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s účtom a členstvom, ako sú

 • meno a priezvisko
 • adresa
 • história nákupov
 • ako sa pohybujete a na čo klikáte na stránkach

 

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa predávajú tretím stranám  sa používajú iba za účelom poskytovania vyššie uvedených služieb poskytovateľov k distribúcii fyzického a digitálneho mena marketingu. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom marketingu mimo spoločnosť VAVRYS SK s. r. o.

 

Aký je právny základ spracovania Vašich osobných údajov?

Spracovanie Vašich osobných údajov vyplýva z Vášho súhlasu s priamym marketingom. Výnimkou sú marketingové materiály zasielané poštou, vrátane katalógov, ktoré vám zasielame na základe svojho legitímneho záujmu.

 

 

Vaše právo odvolať súhlas:

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a vzniesť námietku proti priamemu marketingu. V takomto prípade vám spoločnosť VAVRYS SK s. r. o. už nebude môcť v rámci priameho marketingu posielať ďalšie ponuky a informácie podmienené Vašim súhlasom.

 

Svoje požiadavky na vylúčenie z priameho marketingu môžete uskutočniť týmito cestami:

 • na základe postupu podľa pokynov uvedených v každom marketingovom príspevku
 • zmenou nastavenia Vášho účtu VAVRYS SK s. r. o.
 • zaslaním požiadavky na vavrys@vavrys.sk

 

Ako dlho máme Vaše údaje uložené?

Vaše údaje budeme mať uložené pre priamy marketing počas trvania tohto súhlasu.

 

ÚČET

 

Vaše osobné údaje použijeme k vytvoreniu a k správe Vášho osobného účtu, k zaisťovaniu individuálneho relevantného využívania služieb VAVRYS SK s. r. o. Budeme Vám poskytovať históriu objednávok a podrobnosti k Vašim objednávkam a budete si môcť upravovať nastavenia účtu  (vrátane nastavenia spojeného s marketingom). Zaistíme Vám taktiež ľahké spôsoby udržiavania presných aktuálnych informácií, ako sú kontaktné údaje a platobné údaje. Budete si taktiež môcť ukladať tovar do nákupného košíka, budeme Vám dávať doporučenia na základe Vašej veľkosti a budete mať možnosť hodnotiť tovar, ktorý ste u nás zakúpili.

 

K poskytovaniu relevantného doporučenia produktov spoločnosť VAVRYS SK s. r. o. spracuje Váš pohyb a prehliadanie na našich digitálnych platformách ( vrátane internetových stránok a aplikácií), Vaša história nákupov a údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom svojho účtu.

 

Aké typy osobných údajov zbierame?

Vždy spracovávame Vašu e-mailovú adresu a heslo, ktoré zadáte pri prihlásení sa do účtu VAVRYS SK s. r. o.

Spracujeme tieto kategórie osobných údajov v prípade, že nám ich poskytnete:

 • kontaktné údaje ako meno, adresa, telefónne číslo, e-mail
 • krajina
 • nastavenie účtu

 

V prípade Vášho nákupu spracujeme nasledujúce kategórie osobných údajov

 • história objednávok
 • údaje o doručení
 • história platieb
 • história reklamácií

 

 

Spracujeme taktiež nasledujúce kategórie osobných údajov spojených s Vašimi súbormi cookies

 • história klikania
 • história pohybu a prehliadania

 

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?
Údaje, ktoré sa poskytujú tretím osobám, sa používajú iba za účelom poskytovania vyššie uvedených služieb, k optimalizácii internetových stránok využívame služby webových agentúr a analytických nástrojov k hodnoteniu tovaru.

 

Aký je právny základ spracovania Vašich osobných údajov?
Spracovaním Vašich osobných údajov k Vášmu účtu vyplýva z Vášho súhlasu pri vytvorení účtu VAVRYS SK s. r. o.

Spracovaním Vašich osobných údajov k poskytovaniu relevantných informácií o tovare vyplýva z nášho legitímneho záujmu.

 

 Vaše právo odvolať súhlas:
Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. V takom prípade bude Váš účet zrušený a VAVRYS SK s. r. o. Vám nebude môcť poskytovať vyššie uvedené služby.

 

Ako dlho máme Vaše údaje uložené?
údaje budeme mať uložené počas Vášho aktívneho účtu vo VAVRYS SK s. r. o.

Máte právo kedykoľvek ukončiť platnosť Vášho účtu. V takom prípade Vám bude účet zrušený a budete neaktívny. Vaše osobné údaje budeme mať uložené pre prípadné právne požiadavky a v prípade prebiehajúceho sporu.

 Po skončení platnosti Vášho účtu budú vaše údaje zmazané.

Vaše právo na napadnutie spracovania Vašich údajov
Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na základe legitímneho záujmu spoločnosťou VAVRYS SK s. r. o. na adrese vavrys@vavrys.sk. Potom bude Váš účet odstránený a nebudeme Vám môcť poskytovať naše služby.

 

Zákaznícky servisVaše osobné údaje používame k správam Vašich pripomienok, k vybavovaniu sťažností a záležitostí spojených so zárukou a technickou podporou prostredníctvom e-mailu, telefónnych hovorov a sociálnych médií.

Môžeme Vás taktiež kontaktovať v prípade nezrovnalostí ohľadom Vašich objednávok.

 

 

Aké typy osobných údajov spracovávame?

Spracovávame všetky údaje, ktoré nám poskytnete, vrátane týchto kategórií

 • kontaktné informácie ako sú meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo
 • platobné údaje a história platieb
 • údaje k objednávkam
 • číslo účtu alebo člena
 • celá korešpondencia v týchto záležitostiach

 

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?
Osobné údaje poskytované tretím osobám sú používané výlučne za účelom poskytovania vyššie uvedených služieb.

Aký je správny základ spracovania Vašich osobných údajov?
Spracovanie Vašich osobných údajov sa opiera o legitímny záujem spoločnosti VAVRYS SK s. r. o

 

Ako dlho Vaše údaje ukladáme?
V prípade telefonických hovorov, e-mailových protokolov a korešpondencie archivujeme Vaše údaje po dobu 100 dní, v prípade riešenia prípadov po dobu 12 mesiacov. Pokiaľ ide o sťažnosť podanú na predajni, ukladáme Vaše osobné údaje po dobu 2 rokov. 

 Vaše právo na napadnutie spracovania na základe legitímneho záujmu:

 Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na základe legitímneho záujmu spoločnosti VAVRYS SK s. r. o. Spoločnosť VAVRYS SK s. r. o. nebude tieto osobné údaje ďalej spracovávať, pokiaľ sa nepreukáže legitímny dôvod tohto spracovania, ktorý má prednosť pred Vaším  záujmom a práva, alebo s ohľadom na právne úkony.

SÚŤAŽ

Vaše údaje spracujeme v prípade, že sa zúčastníte niektorej z našich súťaží. Vaše osobné údaje budú použité pre VAVRYS SK s. r. o. ku kontaktovaniu účastníkov ohľadom súťaže, pred akciou aj po nej, k identifikácii súťažiacich, overenia ich veku, ku kontaktovaniu výhercu, k doručeniu a ďalšej komunikácii ohľadom doručenia cien.

 

Aké typy osobných údajov spracovávame?

Spracujeme následné kategórie osobných údajov

 • kontaktné informácie ako sú meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo
 • vek
 • informácie poskytnuté pre účely súťaže

 

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré s sa poskytujú tretím stranám  sa používajú iba za účelom poskytnutia vyššie uvedených služieb, doručovateľom k zaslaniu cien.

 

Aký je právny základ spracovania Vašich osobných údajov?

Spracovaním Vašich osobných údajov vyplýva z vášho súhlasu v rámci účasti v súťaži.

 

Ako dlho máme Vaše údaje uložené?

Vaše osobné údaje budeme mať uložené po dobu 45 dní do konca súťaže.